Khung đánh giá năng lực Kiến trúc sư – Bất cập và những gợi ý (Phần 2)

Tiếp mạch nội dung về Khung đánh giá năng lực KTS ở phần 1, trong bài viết này, tác giả hướng người đọc đến quá trình nhìn nhận những bất cập về việc đánh giá năng lực Kiến trúc sư trong thực tế. Từ đó, gợi ý hướng tiếp cận góp phần tháo gỡ một vài vướng

Continue Reading