Overview

About Công ty TNHH một thành viên Tư vấn thiết kế và Đầu tư xây dựng - Bộ Quốc phòng (DCCD)

DCCD là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng. Trải qua 66 năm xây dựng và phát triển, bằng những đóng góp to lớn cho ngành xây dựng của Quân đội và đất nước, DCCD là đơn vị tư vấn đầu ngành của Bộ Quốc phòng và là một trong những đơn vị tư vấn lớn của cả nước.